RSS
A A A
SmodBIP

Uwaga kolejne ognisko ptasiej grypy w powiecie milickim

28.01.2022

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 27 stycznia 2022 r. Poz. 456
ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MILICZU
z dnia 25 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, 4, 7, 8e, 10, 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 60 lit b, art. 64-65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. L. 84 UE. z 31.3.2016 r. str. 1, z późn. zm.) i art. 21 ust. 1-2, art. 25, art. 27, art. 40, art. 42, rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64), w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu milickiego zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miliczu z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) (Dz. Urz. Woj. Doln poz. 6354) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren obejmujący w powiecie milickim:
a) gminę: Milicz, miejscowości: Koruszka, Kaszowo, Karmin, Karminek, Świętoszyn, Miłosławice,
b) zachodnią część miasta Milicz ograniczoną od północy ulicą Sułowską i od wschodu nr 15
(ul. Trzebnicka),
c) gminę: Milicz, miejscowości: Młodzianów, Bracław, Henrykowice, Potasznia, Borzynowo, Czatkowice
- na wschód od ulicy Rzecznej, w miejscowości Nowy Zamek teren Rezerwatu Stawy Milickie,
d) gminę: Krośnice, miejscowości Kotlarka - na północ od drogi gminnej prowadzącej z Czatkowic do Czeszyc.
2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren obejmujący w powiecie milickim:
1) gminę Milicz, miejscowości: Tworzymirki, Tworzymirki Górne, Wziąchowo Małe, Wziąchowo Wielkie, Ostrowąsy, Wodników Górny, Latkowa, Latkowa Gajdówka, Kolęda, Bartniki, Wrocławice, Gądkowice, Wróbliniec, Joachimówka, Wielgie Milickie, Stawczyk, Godnowa, Gajdówka, Dzierzgów, Nowe Grodzisko, Smelice, Średzina Chałupy, Lelików, Dyminy, Sławoszowice, Stawno, Ruda Milicka, Grabownica, Duchowo, Niesułowice, Czatkowice - na zachód od ulicy Rzecznej, Wałkowa, Ruda Sułowska, Łąki, Gruszeczka, Sułów, Sulimierz, Słączno, Węgrzynów, Brzezina Sułowska, Dunkowa,
Poradów, Piotrkosice, Gogołowice, Stawiec, Wszewilki, północna i wschodnia część miasta Milicz ograniczona od południa ulicą Sułowską i od zachodu drogą krajową nr 15 (ul. Trzebnicka), Miłochowice, Lasowice, Postolin, Pracze, Piękocin, Piękocinek, Stary Piękocin, Nowy Zamek poza terenem Rezerwatu Stawów Milickich;
2) gminę Krośnice miejscowości: Wąbnice, Dąbrowa, Czarnogoździce, Wierzchowice, Krośnice, Police, Żeleźniki, Czeszyce, Luboradów, Grabownica, Stara Huta, Kuźnica Czeszycka, Suliradzice, Wolanka,
Świebodów, Dziewiętlin, Kotlarka - na południe od drogi gminnej prowadzącej z Czatkowic do Czeszyc;
3) gminę Cieszków, miejscowości: Węzowice, Góry, Jawor, Jankowa, Trzebicko, Trzebicko Dolne, Grzebielin, Dziadkowo.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miliczu: Józef Witek

Opublikował: Julita Sorbicka-Frąckowiak
Publikacja dnia: 28.01.2022

Dokument oglądany razy: 146
« inne aktualności