RSS
A A A
SmodBIP

Uwaga ptasia grypa

03.01.2022

DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOSLASKIEGO
Wrocław, dnia 31 grudnia 2021 r.
Poz. 6354
Podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz
Data: 31.12.2021 12:50:17

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, 4, 7, 8e, 10, 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 60 lit b, art. 64-65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z 31.3.2016 r. str. 1, z późn. zm.) i art. 21 ust. 1-2, art. 25, art. 27, art. 40, art. 42, rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64), a także w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu milickiego zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami składający się z:
1) obszaru zapowietrzonego o którym mowa w § 2 ust. 1;
2) obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 2 ust. 2.
§ 2. 1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren obejmujący w powiecie milickim:
1) gminę: Milicz, miejscowości: Koruszka, Kaszowo, Karmin, Karminek, Świętoszyn, Miłosławice;
2) zachodnią część miasta Milicz ograniczoną od północy ulicą Sułowską i od wschodu nr 15 (ul. Trzebnicka).
2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren obejmujący w powiecie milickim:
1) gminę Milicz, miejscowości: Ruda Sułowska, Łąki, Gruszeczka, Sułów, Sulimierz, Słączno, Węgrzynów, Brzezina Sułowska, Dunkowa, Poradów, Piotrkosice, Gogołowice, Stawiec, Wszewilki, północna i wschodnia część miasta Milicz ograniczona od południa ulicą Sułowską i od zachodu drogą krajową nr 15 (ul. Trzebnicka), Sławoszowice, Stawno, Ruda Milicka, Godnowa, Gajdówka, Nowe Grodzisko, Duchowo, Niesułowice, Dyminy, Czatkowice, Wałkowa, Miłochowice, Lasowice, Postolin, Pracze, Piękocin, Piękocinek, Stary Piękocin;
2) gminę Krośnice miejscowości: Wąbnice, Dąbrowa, Czarnogoździce, Wierzchowice, Krośnice, Wolanka, Świebodów, Dziewiętlin;
3) gminę Cieszków, miejscowości: Grzebielin, Dziadkowo.
§ 3. 1. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2 ust. 1, nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
5) posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa.
2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2 ust. 1, zakazuje się:
1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
§ 4. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 ust. 2, nakazuje się:
1) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób.
2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 ust. 2, zakazuje się:
1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 2 – Poz. 6354
§ 5. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 2, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści:
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”,
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”.
2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.
3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1.
§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miliczu:
Józef Witek Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 3 – Poz. 6354

Opublikował: Julita Sorbicka-Frąckowiak
Publikacja dnia: 03.01.2022

Dokument oglądany razy: 184
« inne aktualności