RSS
A A A
SmodBIP

Zmiana w obszarze zapowietrzonym i zagrożonym

02.02.2022

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2022 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MILICZU
z dnia 1 lutego 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, 4, 7, 8e, 10, 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 60 lit b, art. 64-65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z 31.3.2016 r. str. 1, z późn. zm.) i art. 21 ust. 1-2, art. 25, art. 27, art. 40, art. 42, rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L. 174 z 3.6.2020 r., str. 64), w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu milickiego zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miliczu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 6354 oraz z 2022 r. poz. 456) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren obejmujący w powiecie milickim:
a) gminę: Milicz, miejscowości: Młodzianów, Bracław, Henrykowice, Potasznia, Borzynowo, Czatkowice - na wschód od ulicy Rzecznej, w miejscowości Nowy Zamek teren Rezerwatu Stawy Milickie;
b) gminę: Krośnice, miejscowości Kotlarka - na północ od drogi gminnej prowadzącej z Czatkowic do Czeszyc.
2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren obejmujący w powiecie milickim:
1) gminę Milicz, miejscowości: Tworzymirki, Tworzymirki Górne, Wziąchowo Małe, Wziąchowo Wielkie, Ostrowąsy, Wodników Górny, Latkowa, Latkowa Gajdówka, Kolęda, Bartniki, Wrocławice, Gądkowice, Wróbliniec, Joachimówka, Wielgie Milickie, Stawczyk, Godnowa, Gajdówka, Dzierzgów, Nowe Grodzisko, Smelice, Średzina Chałupy, Lelików, Dyminy, Sławoszowice, Stawno, Ruda Milicka, Grabownica, Duchowo, Niesułowice, Czatkowice - na zachód od ulicy Rzecznej, Wałkowa, Wszewilki, północna i wschodnia część miasta Milicz ograniczona od południa ulicą Sułowską i od zachodu drogą krajową nr 15 (ul. Trzebnicka), Nowy Zamek poza terenem Rezerwatu Stawów Milickich;
2) gminę Krośnice, miejscowości: Wąbnice, Dąbrowa, Czarnogoździce, Wierzchowice, Krośnice, Police, Żeleźniki, Czeszyce, Luboradów, Grabownica, Stara Huta, Kuźnica Czeszycka, Suliradzice, Kotlarka - na południe od drogi gminnej prowadzącej z Czatkowic do Czeszyc;
3) gminę Cieszków, miejscowości: Wężowice, Góry, Jawor, Jankowa, Trzebicko, Trzebicko Dolne.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miliczu:
Józef Witek

Opublikował: Julita Sorbicka-Frąckowiak
Publikacja dnia: 02.02.2022

Dokument oglądany razy: 133
« inne aktualności