RSS
A A A
SmodBIP

Praca - Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

09.02.2022

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miliczu poszukuje kandydata na stanowisko : Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności.
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo członka korpusu służby cywilnej.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy :1
Adres urzędu : Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miliczu
ul. Wojska Polskiego 40, 56-300 Milicz
Miejsce wykonywania pracy:
Milicz
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :
• Nadzór higieny w ubojni zwierząt, przetwórniach mięsa i punktach skupu dziczyzny oraz prowadzenie rejestru podmiotów i przeprowadzanych kontroli.
• Pobieranie prób środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w ramach monitoringu w zakresie wykrywania niedozwolonych substancji chemicznych, biologicznych, pozostałości leków i skażeń promieniotwórczych.
• Prowadzenie kontroli nad postępowaniem z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, kontrola środków transportu produktów pochodzenia zwierzęcego.
• Nadzór nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w obwodach badania.
• Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem identyfikacji i rejestracji zwierząt, i ich przemieszczania w zakładzie uboju zwierząt rzeźnych.
• Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w obrębie zakładu ubojowego.
• Przyjmowanie i wysyłanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych w ramach systemu RASFF.
• Prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji spraw oraz wykonywanie innych poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Warunki Pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.
• Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (obszar powiatu milickiego).
• Praca w zespole.
• Krajowe wyjazdy.
• Dyspozycyjność.
• Zagrożenie korupcją.
• Stres związany z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• Urząd zlokalizowany jest w dwupiętrowym budynku, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością ruchową (brak dostępu do pomieszczeń usytuowanych na I i II piętrze dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach – brak windy). Brak toalet przystosowanych dla niepełnosprawnych. Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym (II piętro), oświetlone światłem słonecznym i sztucznym, wyposażone w zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe – praca w terenie i przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.


Wymagania niezbędne to:
• Wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej.
• Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku posiadania wyższego wykształcenia weterynaryjnego.
• Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej.
• Znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
• Znajomość KPA.
• Obsługa komputera.
• Czynne prawo jazdy.
• Posiadanie obywatelstwa polskiego.
• Korzystanie z pełni praw publicznych.
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe
• Przeszkolenie w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :
• Życiorys/CV i list motywacyjny.
• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
• Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
• Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
• Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne dokumenty i oświadczenia
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów
• Dokumenty należy złożyć do: 23.02.2022 r. osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
Miejsce składania dokumentów :
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miliczu
ul. Wojska Polskiego 40, 56-300 Milicz

Inne informacje
Proponowana data zatrudnienia : od 1.03.2022 r.
W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Inspektorat skontaktuje się z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na oferowanym stanowisku, a brak kontaktu jest równoznaczny z nie zakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.
Oferty odrzucone będą komisyjne zniszczone.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej o społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Opublikował: Julita Sorbicka-Frąckowiak
Publikacja dnia: 09.02.2022

Dokument oglądany razy: 169
« inne aktualności