RSS
A A A
SmodBIP

Praca - realizacja zadań w ramach umowy zlecenia

08.02.2022

Praca – realizacja zadań w ramach umowy zlecenie
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miliczu w związku z art. 16 Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2021, poz. 306) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia w 2022 r.
Rodzaj czynności:
1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badań przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w następującym zakładzie:
Ubojnia Zwierząt Rzeźnych
Leszek Gregorczuk
ul. Wrocławska 63
56-321 Bukowice

2. Pobieranie próbek do badań.
3. Niezwłoczne przekazywanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii informacji o wynikach badania w sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego.
4. Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych badań i czynności kontrolnych w terminach ustalonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe weterynaryjne,
- posiadanie prawa jazdy kategorii B,
- zdolności organizacyjne,
- komunikatywność,
- obowiązkowość,
- umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
- znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,
- znajomość systemów GHP, GMP, HACCP – rzeźnia,
- pozytywna ocena z weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- życiorys i list motywacyjny,
- zaświadczenie o ukończonej 3 – miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badań przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii,
- aktualna książeczka zdrowia / zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
- aktualne badania okulistyczne,
- aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP,
- aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
Z obowiązku złożenia kopii dokumentów zwolnione są osoby, które składały w Powiatowym Inspektoracie w Miliczu określone dokumenty w latach ubiegłych.
Załącznik nr 1 ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej do instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 5 listopada 2020r. nr GIWpr.0200.1.22.2020 jest dostępny również w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Miliczu.
Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację do 28.02.2022 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Miliczu do godz. 15:30.
DANE OSOBOWE KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
- Administrator danych i kontakt do niego: Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miliczu, 56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 40.
- Kontakt do inspektora ochrony danych: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miliczu, 56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 40, tel. 71 384 03 15.
- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wyznaczenie do w/w czynności.
- Informacje o odbiorcach danych: Podmioty przetwarzające dane w imieniu Inspekcji.
-Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru.
Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- podstawa prawna przetwarzania danych art. 221 Kodeksu Pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- inne informacje: podane dane

Pobierz plik

Opublikował: Julita Sorbicka-Frąckowiak
Publikacja dnia: 08.02.2022

Dokument oglądany razy: 161
« inne aktualności