RSS
A A A
SmodBIP

Praca - Inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt

31.05.2022

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miliczu
56-300 Milicz Wojska Polskiego 40
Ogłoszenie nr 99816 / 31.05.2022
Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt


Czym będziesz się zajmować:

Prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
Sprawowanie nadzoru nad realizacją programów zwalczania lub monitorowania chorób zakaźnych zwierząt.
Prowadzenie spraw związanych z przemieszczaniem zwierząt towarzyszących w celach komercyjnych lub niekomercyjnych w obrębie UE z Polski do państwa trzeciego lub z państwa trzeciego do Polski w tym: wystawianie stosownych świadectw zdrowia.
Prowadzenie spraw związanych z handlem zwierzętami w Polsce i UE, wywóz zwierząt do państwa trzecich, przywóz zwierząt z państw trzecich, w tym wystawianie stosownych świadectw zdrowia.
Sprawowanie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie sektora akwakultury, wylęgu drobiu oraz punktów kopulacyjnych.
Sprawowanie nadzoru nad produkcją, pozyskiwaniem, konserwacją, obróbką, przechowywaniem i wprowadzaniem do obrotu lub wykorzystywaniem materiału biologicznego.
Planowanie i przeprowadzanie kontroli urzędowych podmiotów nadzorowanych.
Prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdawczości w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierząt i wystawianie zaświadczeń stwierdzających stan zdrowotny gospodarstw.
Przeprowadzanie kontroli w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta w zakresie dobrostanu zwierząt.
Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem przewoźników oraz środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu zwierząt, w tym przeprowadzanie kontroli przewoźników oraz kontroli wykonywania transportu drogowego zwierząt pod względem ich dobrostanu. Przeprowadzanie kontroli środków transportu wykorzystywanych do przewozu zwierząt.
Przeprowadzanie kontroli schroniska dla zwierząt w zakresie spełnienia szczegółowych wymagań weterynaryjnych.
Przeprowadzanie kontroli w zakresie realizacji programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu (hodowlanych, niosek, brojlerów) gatunku kura (Gallus gallus) oraz w stadach indyków hodowlanych i rzeźnych.
Przeprowadzania kontroli w gospodarstwach w zakresie bioasekuracji.
Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych.

Kogo poszukujemy:
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):
Wykształcenie: wyższe Wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej.
Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku posiadania wyższego wykształcenia weterynaryjnego.
Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej.
Znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
Znajomość KPA.
Obsługa komputera.
Czynne prawo jazdy.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Co oferujemy:
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna)
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dostępność:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu; złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy:
Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (obszar powiatu milickiego). Praca w zespole. Krajowe wyjazdy. Dyspozycyjność. Zagrożenie korupcją. Stres związany z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta. Urząd zlokalizowany jest w dwupiętrowym budynku, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością ruchową (brak dostępu do pomieszczeń usytuowanych na I i II piętrze dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach - brak windy). Brak toalet przystosowanych dla niepełnosprawnych.
Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym (II piętro), oświetlone światłem słonecznym i sztucznym, wyposażone w zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, praca w terenie i przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Dodatkowe informacje:
Proponowana data zatrudnienia : od 1.07.2022 r. W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Inspektorat skontaktuje się z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na oferowanym stanowisku, a brak kontaktu jest równoznaczny z nie zakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji. Oferty odrzucone będą komisyjne zniszczone.
Pracę możesz rozpocząć od: 2022-07-01

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj do: 24 czerwca 2022
W formie papierowej na adres: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miliczu ul. Wojska Polskiego 40, 56-300 Milicz
Dokumenty należy złożyć do: 24.06.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 40, 56-300 Milicz, tel. 71 38 40 315, milicz@wroc.wiw.gov.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: Aleksander Ziobro, e-mail: milicz@wroc.wiw.gov.pl Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: Podmioty upoważnione do odbioru danych i firmy, z którymi Powiatowy Inspektorat Weterynarii zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Opublikował: Julita Sorbicka-Frąckowiak
Publikacja dnia: 31.05.2022

Dokument oglądany razy: 122
« inne aktualności